Terms of personal data protection

We are Deep Pleasure Toys
We operate an e-shop on the website www.deeppleasuretoys.com
For the provision of our services, the sale of goods and the operation of our website, we process some personal data.

The processing of personal data is regulated in particular by Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons in connection with the processing of personal data and on the free movement of such data and on the repeal of Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation personal data) ("GDPR")
I. Processing of personal data
A. Processing of personal data when using the contact form

If you inquire about our products and services, we will work with your contact information that you provide us, mainly through the inquiry form. They are: name and email

For what reason?
We will contact you through them for further arrangements regarding goods and services.

On what legal basis?
This is processing on the basis of Article 6 paragraph 1 letter b) GDPR – contract negotiation, or implementation of pre-contractual measures at your request.

How long will we process personal data?
If we do not establish further cooperation, we will process your data for a maximum of 1 year from our last communication.

B. Processing of personal data in case of purchase

If you buy from us, we will work with the data you fill in for us. These are mainly invoicing data: name, surname, address, etc.

For what reason?
We need to process personal data to fulfill our contract – to deliver our goods or services to you. We will also communicate with you via the contact details regarding the status of your order, possibly regarding complaints or your questions.
We will continue to process personal data to fulfill our obligations arising from the law (mainly for accounting and tax purposes, possibly for processing complaints and others).

On what legal basis do we process personal data?
This is processing on the basis of Article 6 paragraph 1 letter b) GDPR – fulfillment of the contract and Article 6 paragraph 1 letter c) GDPR – fulfillment of our legal obligation.

How long will we process personal data?
For the duration of our service and then 1 year after the last provision of such service or delivery of goods.

C. Newsletters (commercial communications)
If you are a shopping customer and you did not opt us out at the time of purchase, we will use your email address to send our newsletters.

On what legal basis?
We are allowed to do so under Section 7, Paragraph 3 of Act No. 480/2004 Coll., on certain information society services, if you did not prohibit us from doing so during the purchase.

How long will we process personal data?
One year/year since your last purchase. You can unsubscribe from the newsletter at any time by email or by contacting us at: deeppleasuretoys@gmail.com

II. Who gets access to the data?
Your data will remain with us. Nevertheless, some companies or other persons work for us and get access to the data because they help us run our e-shop. They are:
• the operator of the Shoptet e-shop platform (the company Shoptet a.s., with registered office at Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Prague 6, ID 289 35 675, the company is registered at the Municipal Court in Prague, section B, file 25 395)
• companies participating in the shipment of goods
• companies participating in the dispatch of payments
• e-mailing service provider

We process personal data only on the territory of the European Union.

III. What else should you know?
We have a designated personal data protection officer in our company.

In our company, decisions are made on the basis of automatic processing or profiling.

If you have any questions about personal data, please contact us at deeppleasuretoys@gmail.com.

IV. Use of cookies
Cookies are text files containing a small amount of information that are downloaded to your device when you visit our website. Cookies are then sent back to the website or another website that recognizes them on each subsequent visit.

Cookies perform various tasks, for example enabling efficient navigation between web pages, remembering your preferences and overall improving the user experience. They can also ensure that the advertisements displayed online are better tailored to you and your interests.

We use the following cookies on the website:
• Necessary cookies: they are necessary for the operation of the website, for example, they allow you to log into secure parts of the website and other basic functionality of the website. This category of cookies cannot be disabled.
• Analytical/statistical cookies: for example, they allow us to recognize and determine the number of visitors and to track how our visitors use the website. They help us improve the way the site works, for example by making it easier for users to find what they're looking for. We only run these files with your prior consent.
• Advertising cookies: used to track preferences and allow you to display advertising and other content that best matches your interest and online behavior. We only run these files with your prior consent.

Please note that third parties (including e.g. external service providers) may also use cookies and/or access data collected by cookies on the website.

You can find more information about cookies and their current list via individual internet browsers, most often in the Developer Tools item.

Consent can be expressed through a check box contained in the so-called cookie bar. You can subsequently refuse cookies in the settings of your Internet browser, or set the use of only some of them.

You can find more information about managing cookies in individual browsers at the following links:
• Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
• Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/allow-zakazani-cookies
• Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
• Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

V. Your rights in connection with the processing of personal data
The GDPR regulation gives you, among other things, the right to contact us and ask for information about how we process your personal data, to request access to this data from us and have it updated or corrected, or to request a restriction of processing, you can request a copy of the processed personal data, request us in certain situations erasure of personal data and in certain cases you have the right to their portability. You can object to processing based on legitimate interest.

If you think that we are not handling the data correctly, you have the right to file a complaint with the Office for Personal Data Protection, or take your claims to court.

These conditions are effective from 1/10/2023

 

 

 

Jsme společnost Deep Pleasure Toys

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.deeppleasuretoys.com

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I. Zpracování osobních údajů

 A.  Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

 

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno a e-mail

    

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

 

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 1 rok od naší poslední komunikace.

 

 B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

 

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa atd.

 

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

 

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 1 rok od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 

 C. Newslettery (obchodní sdělení) 

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

 
Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Jeden rok/let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: deeppleasuretoys@gmail.com

 

 

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

  • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
  • společnosti podílející se na expedici zboží
  • společnosti podílející se na expedici plateb
  • poskytovatel e-mailingové služby

    

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

 

III. Co byste dál měli vědět 

V naší společnosti máme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

V naší společnosti dochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

 

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese deeppleasuretoys@gmail.com.

 

IV. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

 

Na webových stránkách používáme následující cookies:

  • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

 

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

 

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

 

V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 1.10.2023

Back shopping